NL | FR | EN

Privacy-beleid

Onderstaand privacybeleid heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door Vredon Spektakelgroep en is van toepassing op de websites www.vredon.be, web.vredon-inside.be en de daarmee gerelateerde domeinnamen (hieronder benoemd als “de websites”).

In dit privacybeleid wordt toegelicht:

  1. Wie de verantwoordelijke is van de persoonsgegevens die via de websites geregistreerd en verwerkt worden;
  2. Welke persoonsgegevens geregistreerd worden, waarom dit gebeurt en onder welke voorwaarden die gegevens verwerkt worden;
  3. Wat de rechtsgrond is van de verwerking van die gegevens;
  4. In hoeverre persoonsgegevens met derden worden uitgewisseld;
  5. Welke maatregelen er genomen worden om de persoonsgegevens te beveiligen;
  6. Op welke manier de gebruiker de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens kan controleren en gebruik kan maken van zijn of haar rechten op grond van de Privacywet;
  7. Wanneer het privacybeleid voor het laatst herzien werd.

 

 

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?

Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens is: 
Vredon Spektakelgroep
Koolstraat 104,
9300 Aalst
België
info@vredon.be

 

Daarnaast maakt Vredon Spektakelgroep gebruik van verwerkers. De verwerker is de natuurlijke persoon, rechtspersoon of dienst die in opdracht van Vredon Spektakelgroep persoonsgegevens verwerkt en die verantwoordelijk is voor de goede technische werking van de websites (datatransmissie).

Uiteraard is de verwerkingsverantwoordelijke uitermate zorgvuldig in zijn selectie van de verwerkers. Zo moet de verwerker voldoende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen nemen voor de verwerking en voldoen aan de verplichtingen van artikel 28 van de Privacywet.

De verwerkingsverantwoordelijke draagt of neemt geen enkele aansprakelijkheid op bij verlies of corruptie van data, identiteitsdiefstal, diefstal van gegevens, virussen of Trojaanse paarden, SQL-injecties of andere aanvallen op de informaticasystemen of online cloud-portalen van de verwerker. De verwerker beslist autonoom over de meest technisch geschikte toepassing om de gegevens te verwerken en doet dit vanuit zijn professionele expertise. Er kan niet verwacht worden dat de verwerkingsverantwoordelijke over dezelfde expertise beschikt.

 

 

2. Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom?

2.1 Website

Wanneer je onze website bezoekt, bewaren wij bepaalde gegevens in de statistieken van Google Analytics. Die gegevens bestaan onder meer uit het IP-adres, browsertype, apparaatmodel, besturingsprogramma, geografie, de domeinnaam van de websites die je naar onze website gestuurd hebt en de manier waarop je onze website gebruikt. Wij gebruiken deze statistieken om het gebruik van onze website te analyseren, zodat we onze website kunnen blijven optimaliseren. Alle gegevens zijn anoniem en we gebruiken ze dus zeker niet om je te identificeren. Wanneer er strafbare feiten tegen of via de websites gepleegd zijn, dan kunnen deze gegevens echter wel gebruikt worden om vast te stellen wie hiervoor verantwoordelijk is. Wij verzamelen deze gegevens via cookies die door Google Analytics geplaatst worden.

 

2.2 Lidmaatschap

Wanneer je lid bent van Vredon Spektakelgroep, dan registreren wij identificatiegegevens zoals je naam, voornaam, straat, huisnummer, bus, postcode, gemeente, e-mailadres en telefoonnummer. Dat is nodig voor administratieve en contractuele doeleinden. Wij slaan deze gegevens op in een beveiligde database op een beveiligde server in Ierland (Amazon Web Services) en bewaren ze na het beëindigen van je lidmaatschap vervolgens volgens de wettelijke termijn van 7 jaar.

Wanneer je lid bent, behouden wij ons het recht om je gegevens te gebruiken om je te informeren over praktische informatie, nieuwe weetjes, evenementen en diensten van Vredon Spektakelgroep. Dat gebeurt in het kader van het gerechtvaardigd belang om een goede werking van onze organisatie te promoten. Als je dergelijke informatie niet meer wilt ontvangen, dan kan je hiervoor een schriftelijk verzoek indienen met vermelding van je e-mailadres.

Communicatie die als doel het vervullen van een contract of gemaakte overeenkomst heeft is steeds gerechtvaardigd gebruik van jouw persoonsgegevens.

 

2.3 Nieuwsbrief

Wanneer je je inschrijft op onze nieuwsbrief, slaan we je naam, voornaam en e-mailadres op. Die gegevens hebben we nodig om je de nieuwsbrief te kunnen versturen en om praktische informatie, nieuwe weetjes, evenementen en diensten te kunnen communiceren. Wij bewaren deze gegevens totdat je je uitschrijft voor onze nieuwsbrief.

Je e-mailadres wordt veilig opgeslagen bij Amazon Web Services en MailChimp op servers in Ierland en de Verenigde Staten.

 

2.4 Op activiteiten

 

RESERVATIES/BESTELLINGEN

Sommige van onze activiteiten maken gebruik van reservaties en/of bestellingen waarbij we jouw persoonsgegevens verwerken. Deze data worden uitsluitend voor die specifieke activiteit en gelijkaardige toekomstige activiteiten gebruikt.

 

FOTO’S EN VIDEO’S

Tijdens een activiteit kunnen er sfeerfoto’s worden gemaakt die we daarna gebruiken voor onze website en/of sociale media. Mocht je uit een foto verwijderd willen worden, dan kan dit op eenvoudig verzoek. Neem contact op via info@vredon.be, beschrijf de desbetreffende foto en wij doen zo snel mogelijk het nodige.

Indien wij tijdens een activiteit gericht foto’s maken, zullen we jou ter plaatse mondeling om toestemming vragen. Mocht je alsnog willen dat deze foto wordt verwijderd dan kan dit ook op eenvoudig verzoek door contact op te nemen via info@vredon.be en de desbetreffende foto te beschrijven.

Tijdens activiteiten kunnen ook opnames gemaakt worden die kunnen worden gebruikt om te verspreiden via o.a. web, social media of televisie. De kans bestaat dat je wordt gefilmd. Bij deelname aan een activiteit ga je akkoord met een mogelijke opname van jezelf.

 

 

3. Wat is de rechtsgrond van de verwerkte persoonsgegevens?

Door cookies te aanvaarden, een ticket aan te kopen en/of je in te schrijven voor de nieuwsbrief of een activiteit, geef je uitdrukkelijk toestemming aan Vredon Spektakelgroep om je gegevens te verwerken voor de hierboven vermelde doeleinden

Daarnaast doet Vredon Spektakelgroep ook een beroep op het gerechtvaardigd belang om na de aankoop van een ticket of inschrijving voor een activiteit de gegevens te gebruiken voor communicatie omtrent Vredon Spektakelgroep en gerelateerde evenementen.

 

 

4. Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?

Buiten de hiervoor vermelde categorieën van verwerkers en de toegewezen aantal personen in dienst van Vredon Spektakelgroep, geeft Vredon Spektakelgroep geen persoonlijke gegevens door aan derden, tenzij op uitdrukkelijk verzoek van gerechtelijke autoriteiten en in de gevallen waarin zulks uitdrukkelijk bij wet wordt opgelegd. Indien Vredon Spektakelgroep toch bepaalde persoonsgegevens aan derden wenst door te geven, wordt hierbij uitdrukkelijk om voorafgaande specifieke toestemming gevraagd en wordt hierop de specifieke aandacht van de persoon in kwestie gevestigd.

 

 

5. Hoe beschermen wij jouw persoonsgegevens?

De via de websites verstrekte persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt via een beveiligd elektronisch systeem in een afgesloten omgeving die niet publiekelijk toegankelijk is. Deze gegevens zijn enkel en alleen toegankelijk voor de aangeduide verwerkers en toegewezen aantal personen in dienst van Vredon Spektakelgroep die bevoegd zijn om de gegevens in te zien en te verwerken. Op die manier probeert Vredon Spektakelgroep verlies, diefstal of ongeautoriseerde toegang te voorkomen.

 

 

6. Wat zijn jouw rechten?

Als gebruiker van de websites beschik je in overeenstemming met de bepalingen van de Privacywet over een aantal rechten die betrekking hebben op de verwerking van je persoonsgegevens:

 

RECHT OP INZAGE EN RECHTZETTING

Je hebt het recht om de persoonsgegevens die Vredon Spektakelgroep verwerkt, in te zien en eventueel onjuiste of onvolledige gegevens te verbeteren en/of aan te vullen.

 

RECHT OM TE WORDEN VERGETEN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens te laten verwijderen uit de database van Vredon Spektakelgroep.

 

RECHT OM KLACHT IN TE DIENEN

Indien je van mening bent dat Vredon Spektakelgroep je gegevens onrechtmatig verwerkt heeft, heb je het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde autoriteit: https://www.privacycommission.be/

 

RECHT OM TOESTEMMING IN TE TREKKEN

Je hebt het recht om je te verzetten tegen de verwerking van je persoonsgegevens.

 

RECHT OP BEPERKING VAN DE VERWERKING

Je hebt het recht om de verwerking van je persoonsgegevens (tijdelijk) stop te zetten.

Indien je vragen hebt over de verwerking van je persoonsgegevens door Vredon Spektakelgroep of indien je gebruik wil maken van jouw rechten op grond van de Privacywet , neem dan contact op met Vredon Spektakelgroep via een schriftelijk, duidelijk en gemotiveerd verzoek en met vermelding van je e-mailadres naar info@vredon.be of naar Koolstraat 104, 9300 Aalst, België.

 

 

7. Wijzigbaarheid van het privacybeleid

Vredon Spektakelgroep heeft het recht om dit privacy beleid te veranderen indien dat nodig zou zijn. Je kijkt deze pagina dan ook best regelmatig na op wijzigingen. Het privacybeleid werd het laatst gewijzigd op 1 juni 2018.